جدول قیمت

رایگان
۰ توماندر ماه
 • ۱ کاربر
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
استاندارد
۲۰۰,۰۰۰ توماندر ماه
 • ۲ کاربر
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
حرفه ای
۸۰۰,۰۰۰ توماندر ماه
 • کاربر نامحدود
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
رایگان
۰ توماندر ماه
 • ۱ کاربر
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
استاندارد
۲۰۰,۰۰۰ توماندر ماه
 • ۲ کاربر
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
حرفه ای
۸۰۰,۰۰۰ توماندر ماه
 • کاربر نامحدود
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
رایگان
۰ توماندر ماه
 • ۱ کاربر
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
استاندارد
۲۰۰,۰۰۰ توماندر ماه
 • ۲ کاربر
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳
حرفه ای
۸۰۰,۰۰۰ توماندر ماه
 • کاربر نامحدود
 • ویژگی ۱
 • ویژگی ۲
 • ویژگی ۳